COVID19 Crisis – Some Thoughts [Krisis COVID19 – Mga Ilang Kaisipan]

At the beginning of the term of the incumbent government, and in the midst of the present COVID19 crisis, particularly in our country, the Philippines, we often hear those who govern us, as well as their supporters, invectives and all sorts of blame and tirades targeting the supposed oligarchs. However, if we look at their present programs and plans (if there are any) and actual actions, policies and executive issuances, the anti-oligarch stance is nothing but propaganda, if not plain lip service. The poor, often used as excuse or justification to capture funds, are mere abstractions, it seems. At best, figments of their imagination or fictional characters in fairy tales. Who are the poor and what is poverty? It would take more than a book or may be more than one semester of a full college course to fully explain who they are. The utter disregard for the homeless, the lowest of the low-income, daily wage, hand-to-mouth, and other subsistence earners, those on no-work-no-pay schemes, all demonstrate an interwoven lack of grasp, indifference, and genuine concern for what doctrines have addressed ‘the least of our brethren.’

What can we expect from politicians and bureaucrats who are detached from social realities and ignorant, if not totally devoid, of scientific and functional literacy? A crisis like this is like purifying precious metals – we now see that most of them are only after enriching themselves and their pockets. What gives us hope are the few who still shine and prove to be gold – nuggets in a mountain of trash. We will survive and I hope our people learn the most important, the most essential lessons.

[Sa simula pa lamang ng termino ng nakaluklok na pamahalaan at sa kalagitnaan ng kasalukuyang krisis ng COVID19, lalo na sa ating bansang Pilipinas, malimit nating naririnig mula sa mga nanunungkulan at kanilang mga taga-suporta ang mga maaanghang na salita, paninisi at sari-saring tirada sa mga kabilang sa oligarkiya. Subalit kung titingnan at susuriin ang mga programa at plano (kung meron man) at mga totoong galaw, polisiya, patakaran at mga kautusan, ang kontra-oligarkiyang asta ay kitang-kitang walang iba kundi propaganda, kung hindi man, pabalat-bunga o konswelo-de-bobo. Ang mga mahihirap, na laging ginagamit bilang dahilan o sangkalan para makakuha ng bultu-bultong pondo, ay pawang abstrakto o konseptong nasa alapaap at mahirap unawain. Sa sukdulan, tila kathang-isip ang kahirapan o mga tau-tauhan sa mga alamat o kwentong bayan lamang ang mga mahihirap. Sino nga ba ang mga mahihirap at ano ang kahirapan? Kulang ang isang aklat o kaya’y isang buong kursong pangkolehiyo sa loob ng isang semestre upang maipaliwanag kung sino o ano nga ba sila. Ang hindi pagsasa-alang-alang ng mga walang tahanan, ng mga pinakamababa ang kita, mga arawang kita, mga isang-kahig-isang-tuka, yaong pag hindi nagtrabaho ng isang araw ay walang iuuwing pambili ng pagkain – ay pawang nagpapatunay ng isang masalimuot na kawalan ng paggagap, ng kawalang-pakialam, at kawalan ng tunay na malasakit sa mga sinasabing ng mga kasulatan na ‘pinakamaliliit sa ating mga kapatid.’

Anong maaasahan natin sa mga pulitiko at burukratang hindi maka-ugnay sa mga katotohanan sa lipunan at mangmang, kung hindi man, hungkag sa kaalaman’t pang-unawang siyentipiko at mapanuri’t mapanlikha? Ang isang krisis na tulad nito ay katulad ng pagdadalisay ng mahal na mga metal – nakikita natin ngayon na karamihan sa kanila’y walang ibang hangarin kundi payamanin ang sarili nila’t kanilang mga bulsa. Ang tanging nagbibigay sa atin ng pag-asa ay ang iilan na kumikinang pa rin at napapatunayan nating mga piraso ng ginto – mga butil sa bundok ng basura. Malalampasan natin ito at umaasa akong matututunan ng sambayanan ang mga pinakamahalaga at pinakamakatuturang leksiyon.]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s